Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

  • Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti SlevaDne, s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Praze, oddíl: Sro, Vložka C260079, IČO: 05211034, DIČ: CZ05211034 (dále jen "SlevaDne") upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.slevadne.cz (dále jen "webové stránky"), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen "uživatel") a zákazníků SlevaDne, kteří vykonají prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen "zákazník").

  • SlevaDne působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

  • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas udělený tímto SlevaDne ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a Zákona o ochraně osobních údajů 18/2018 Sb (dále jen "GDPR").

  • Údaje poskytnuté zákazníky. Na SlevaDne zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na SlevaDne nebo při vytvoření Vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, telefonní číslo a platební údaje. Ve specifických případech, např. při nabídkách ze sekce "Dodávky", vyžadujeme i uvedení adresy pro doručení, případně pokud budete chtít, můžete uvést i např. poznámku o možných časech doručení. Ve výjimečných případech, např. při zakoupení Kupónu na pojištění, je to uvedení data narození nebo rodné číslo. V případě zájmu si může uživatel a zákazník dobrovolně uvést další doplňkové údaje jako datum narození, pohlaví, případně obchodní jméno a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a sídlo. Výše uvedené údaje dále nazýváme "osobní údaje".

  • SlevaDne shromažďuje, ukládá a analyzuje prostřednictvím webové a mobilních aplikací SlevaDne a ZlavaDňa geolokační údaje. V případě, že uživatel nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním geolokačních údajů, může si je kdykoliv vypnout v nastavení svého prohlížeče nebo vyslovit s tímto řízením nesouhlas, a to písemně prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy gdpr@slevadne.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování uživatelů neprodleně vyřazen.

  • Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá SlevaDne informace o Kupónech, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává SlevaDne údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

  • Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte SlevaDne také přístup především k Vašemu jménu, příjmení a e-mailové adrese a dalším informacím, které se s námi rozhodnete sdílet.

  • SlevaDne nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání nebo víry a pod.

  • Při nákupu, při registraci a pro poskytování dalších služeb na SlevaDne používáme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a e-mail. Tyto údaje bezpodmínečně potřebujeme k plnění smlouvy např. zaslání přístupu do účtu, zaslání Kupónu, informování o končící platnosti Kupónu atd. Také budeme potřebovat informaci o tom, jakým způsobem svoji objednávku zaplatíte. Po každém uskutečněném nákupu totiž zaznamenáváme informace týkající se nákupu (tzv. historii nákupů). Zpracování dat v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného Kupónu. Pokud údaje nejsou poskytnuty, nemůže SlevaDne vyřídit Vaší objednávku.

  • Prevence podvodného jednání a plnění právních povinností. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom splnili zákonné požadavky. SlevaDne dbá na zajištění vysoké ochrany osobních údajů a usilujeme, aby naši zákazníci mohli využívat naše služby bez obav o jejich bezpečnost. Z toho důvodu sledujeme jakým způsobem jsou naše služby používány, abychom byli schopni odhalit zneužívání či případné podvody realizované na stránkách SlevaDne. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom splnili zákonné požadavky. Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a na základě právního titulu plnění právní povinnosti.

  • Pro účely realizace práv a povinností ze zprostředkovatelské smlouvy za účelem fakturace, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

  • V případě a za účelem provádění reklamací, uživatel také souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, kterého se reklamace a/nebo platba týká, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

  • Pro účely zpětné vazby - v případě, že zákazník vyjádřil souhlas v části "Hodnocení nabídky" zároveň souhlasí s tím, aby SlevaDne shromažďovala, zveřejňovala a dále využívala slovní hodnocení nabídek získané od zákazníků prostřednictvím webové stránky, týkající se zakoupených Kupónů. V případě, že je hodnocení zákazníka doplněné o fotografii vytvořenou zákazníkem, uděluje dále zákazník SlevaDne časově a geograficky neomezenou bezúplatnou licenci k použití fotografického díla v elektronické i tištěné podobě. V takovém případě je zákazník povinen si zajistit případný souhlas všech osob vyobrazených na poskytnutých fotografiích s použitím fotografického díla. Za porušení povinnosti zajištění souhlasu vyobrazených osob nenese SlevaDne zodpovědnost.

  • Pro nabídku našich produktů a propagaci SlevaDne formou obchodních sdělení (newsletterů) zasílaných uživatelům využívá SlevaDne především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo pro zasílání SMS. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů SlevaDne. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a také v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas SlevaDne udělujete v průběhu registrace na SlevaDne, v nákupním procesu zakoupení Kupónu nebo později v nastavení Vašeho uživatelského konta. Upozorňujeme, že registraci na SlevaDne mohou vykonávat pouze osoby starší 16 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu.

  • Pro marketingové účely, lepší cílení reklamy a propagace zpracovává SlevaDne při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Zpravidla na základě uvedených dat získává SlevaDne statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

  • Na informování o důležitých změnách na stránkách SlevaDne - v případě potřeby Vás upozorníme na důležité změny týkající se služeb, které SlevaDne poskytuje. Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

  • Na zpracovávání výsledků soutěží - při účasti na našich soutěžích, promo akcích, anketách, průzkumech, apod. zpracováváme vámi zaslané údaje (převážně jméno, příjmení, kontaktní údaje). V případě, že nám zasíláte informace o jiných osobách, prosíme, abyste se před jejich poskytnutím ujistili, že tato osoba souhlasí s poskytnutím jejích osobních údajů a rozumí tomu, jak SlevaDne bude její osobní údaje zpracovávat.

  • Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jménu a e-mailu, které vyplníte během chatu s pracovníkem SlevaDne do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. vámi uvedeno jméno a e-mailovou adresu pouze na základě chatu nijak dále nevyužíváme.

  • Zpracovávání na základě souhlasu - ve zvláštních případech, které nejsou zahrnuty v předchozích bodech můžeme vyžadovat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. V takovém případě se účel a další informace týkající se takového zpracovávání dozvíte v momentě, kdy takový souhlas budeme od Vás vyžadovat.

  • V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na SlevaDne a požadovat:

   a) Informace ohledně osobních údajů, které SlevaDne zpracovává, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo SlevaDne. Všeobecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

   b) Přístup k údajům, které jste poskytli SlevaDne, ať už v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva vám SlevaDne potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.

   c) Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od SlevaDne k jinému subjektu, kdy SlevaDne předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci dle Vašeho přání.

   d) Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může SlevaDne správně vyřídit Vaši objednávku.

   e) Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud se domníváte, že SlevaDne zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

   f) Právo být zapomenut tj. výmaz osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již SlevaDne nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek SlevaDne Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

  • Uživatelé i zákazníci SlevaDne mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení (newsletterů) a to:

   • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
   • prostřednictvím "Žádosti dotčené osoby - GDPR", kterou najdete zde
   • namítat proti zpracování osobních údajů u SlevaDne na e-mailové adrese podpora@slevadne.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

  • Dále mohou uživatelé a zákazníci SlevaDne vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě SlevaDne okamžitě ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

  • Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete SlevaDne ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies najdete zde.

  • Mimo výše uvedené oprávnění máte vždy v případě porušení povinností SlevaDne možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  • Osobní údaje jsou v první řadě zpracovávány zaměstnanci SlevaDne a spolupracujícími osobami. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se SlevaDne.

  • Obchodní partner SlevaDne, na jehož produkty nebo služby jste si prostřednictvím SlevaDne zakoupili Kupón, a to výhradně proto, aby vám tento partner mohl za dané zboží nebo služby vystavit daňový doklad.

  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

  • Veřejnoprávní subjekty, u kterých platí výjimka z povinnosti mlčenlivosti. Jde o vybrané subjekty veřejné správy a jiné subjekty, které jsou k tomu oprávněny ze zákona (např. soudy, ČOI, exekutoři atd).

  • SlevaDne dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro SlevaDne pro účely a způsobem, které SlevaDne stanovuje. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

  • Mezi Zpracovatele, jejichž SlevaDne využívá, patří:

   • Marketingové agentury
   • Nástroje pro on-line marketing
   • Služby zajišťující affiliate programy
   • Služby zajišťující účetnictví
   • Služby správy serveru a databází
   • Služby zákaznické podpory
   • Služby poskytující zákonné školení a BOZP (www.edumio.cz)
   • Služby zajišťující rezervační systém (www.bookio.cz)
   • Služby na správu a odesílání emailů
   • Služby zajišťující zákaznickou podporu
   • Služby zajišťující zasílání sms
   • Služby vývoje software a IT podpory
   • Služby zajišťující datovou analytiku a statistiku
   • Další subjekty, které nám poskytují své služby

  • SlevaDne zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení Kupónu. Ze zákona SlevaDne následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

  • Údaje získané na marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává SlevaDne po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

  • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracovávání Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu, můžete kdykoli podat námitku.

  • Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme jen tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedeny výše, nebo po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na SlevaDne vztahují. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

  • SlevaDne dbá na bezpečnost Vašich dat. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). SlevaDne klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat.

  • Zpracování osobních údajů probíhá v elektronické nebo papírové formě, automatizovaně v elektronických informačních systémech, případně i manuálně.

  • Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany SlevaDne pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

  • Ochrana osobních údajů dětí je pro nás mimořádně důležitá. Z tohoto důvodu SlevaDne vědomě nevybírá ani nepožaduje osobní informace od žádné osoby mladší 16 let. V případě, že se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 16 let, vymažeme tyto informace co nejdříve. Děti ve věku do 16 let mohou služby SlevaDne využívat pouze s povolením a pod dohledem svých rodičů.

  • SlevaDne jmenovala odpovědnou osobu na ochranu osobních údajů (DPO). Pokud si myslíte, že SlevaDne tato pravidla ochrany osobních údajů nedodržuje nebo, že byla Vaše práva porušena, kontaktujte ji na adrese: DPO, SlevaDne, s.r.o., Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, případně prostřednictvím e-mailu: gdpr@slevadne.cz, online žádosti.

  • Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoli z výše uvedených práv, můžete tak učinit na výše uvedených kontaktech ať už telefonicky nebo písemně. Berte prosím na vědomí, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její prokázání.

  • Při uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti. Zákonná lhůta na vyjádření je nejpozději do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti. Vzhledem ke složitosti a počtu žádostí jsme oprávněni prodloužit danou lhůtu o dva měsíce. V případě prodloužení lhůty Vás budeme informovat včetně uvedení důvodu.

  Pravidla užívání cookies SlevaDne

  Na stránkách www.slevadne.cz (dále jen "SlevaDne") používáme cookies ke shromažďování informací o osobách, které navštěvují naše webové stránky. V textu níže Vás seznámíme co jsou cookies, jak s nimi nakládáme a jak můžete své nastavení měnit (dále jen "Pravidla").

 1. Soubory cookies jsou malé zašifrované textové soubory, které jsou uloženy v počítači nebo jiném zařízení. Cookies nám pomáhají provozovat naše webové stránky, poskytovat důležité funkce a funkčnost na našich webových stránkách. Pomáhají nám pochopit, jak se používá naše webová stránka. Tyto informace obvykle nestačí k tomu, aby Vás mohli přímo identifikovat, ale umožňují nám přizpůsobit stránky Vašim konkrétním potřebám a preferencím.

 2. Při návštěvě stránek SlevaDne nebo stránek našich partnerů jsou cookies těmito stránkami zasílány a ukládány do Vašeho prohlížeče. Pamatují si informace, které jste nám o sobě dali, abyste je znovu nemuseli zadávat pokaždé, když navštívíte SlevaDne (např. přihlašovací údaje, Vaše preference, nastavení zobrazování atd). Když stránky SlevaDne navštívíte znovu, Váš prohlížeč odešle cookies zpět na tyto stránky, takže lze Vaše zařízení rozpoznat a my díky tomu můžeme přizpůsobit stránky SlevaDne podle Vašich preferencí.

 3. Při návštěvě stránek SlevaDne Vás informujeme o shromažďování a používání cookies prostřednictvím cookies banneru umístěného v dolní části naší webové stránky. Pokračováním v prohlížení našich stránek a zároveň povolením ukládání cookies ve Vašem prohlížeči souhlasíte, že SlevaDne může zpracovávat údaje pro účely personalizace webových stránek, optimalizace procházení, analýzy chování webových stránek a poskytování relevantních reklam. Soubory cookies můžete kontrolovat a / nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org.

 4. Díky cookies je používání stránek SlevaDne uživatelsky mnohem příjemnější. Soubory cookies používáme pro statistické účely, zároveň nám umožňují sledovat a analyzovat způsob, jakým stránky SlevaDne používáte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek. Kromě toho nám cookies pomáhají poskytovat online reklamu, o které se domníváme, že je pro Vás nejrelevantnější. Tyto informace nám umožňují měřit účinnost našich online reklamních kampaní a kontrolovat počet zobrazení reklamy. Také nám pomáhají personalizovat a zacílit naše reklamní kampaně a sledovat jejich výkon. Pro tyto účely používáme naše cookies, ale i cookies třetích stran.

  • Prostřednictvím stránek SlevaDne mohou být do zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které na našich stránkách používáme, případně můžeme s těmito provozovateli sdílet informace, které nám byly pomocí cookies poskytnuty. Účelem těchto souborů cookies je poskytnout individuálnější zážitek založený na Vašich předchozích návštěvách a preferencích. Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran.

  • SlevaDne používá tzv. sociální pluginy z následujících sociálních sítí:

   • facebook.com
   • twitter.com
   • linkedin.com
   • plus.google.com
   • instagram.com
   • youtube.com

   (dále jen "sociální pluginy"), které jsou na našich webových stránkách označené logy. Když navštívíte naše webové stránky, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery, na kterých se tyto pluginy spouštějí. Obsah pluginů je přenesen přímo na tyto sociální pluginy do Vašeho prohlížeče, který ho potom integruje na naše webové stránky. Integrace pluginů způsobuje, že sociální plugin dostane informace, které jste zpřístupnili na příslušné webové stránce SlevaDne. Pokud budete přihlášeni do výše uvedených sociálních sítí, bude mít možnost přiřadit Vaši návštěvu k Vašemu účtu v těchto sociálních sítích.

   Upozorňujeme, že výměna těchto informací se již uskutečňuje při návštěvě naší webové lokality bez ohledu na to, zda interaguje s doplňkem nebo ne. Pokud nechcete, aby sociální sítě shromažďovaly údaje o Vás prostřednictvím našich webových stránek, musíte se před tím, než navštívíte webové stránky SlevaDne, odhlásit. Další informace o tom, jak tyto sociální sítě zpracovávají Vaše údaje naleznete v jejich pravidlech ochrany osobních údajů.

  • Stránky SlevaDne využívají pro marketingové účely reklamní a tzv. affiliate systémy zajišťované prostřednictvím DoubleClick, Google AdWords, Facebook Custom Audience, Google Dynamic Remarketing, Facebook Pixel, GA Audience, Commission Junction, Criteo SA, ADV Europe, MyWorld Slovakia, Sklik, Skrz, Paylo, CJ Affiliate, Slevomol. Pokud tak kliknete na odkaz nebo banner na stránkách některého z našich reklamních nebo affiliate partnerů a tento odkaz Vás přivede na stránky SlevaDne, uloží se do zařízení cookies, která rozpozná, že jste na naše stránky přišli právě prostřednictvím affiliate partnera. Souhlas s uložením těchto cookies poskytujete už na stránkách affiliate partnera.

  • SlevaDne používá i jiné nástroje pro sledování cookies pro následující účely: Hotjar (na zaznamenávání návštěvnosti našich stránek), Tag Manager Google (na zprávu HTML / JS tagů), LiveAgent (online chat), Google Analytics (systém správy dat), Bookio.cz (rezervační systém).

  • Pokud poskytovatelé třetích stran sídlí mimo EU /EHP, souhlasíte s tím, že můžeme přenést Vaše data na tyto třetí strany. V takových případech SlevaDne zajistí, aby spolupracovala pouze s poskytovateli třetích stran, kteří se nacházejí v zemích, které zajišťují přiměřenou úroveň ochrany na základě rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise nebo že SlevaDne uzavře dohody se standardními smluvními doložkami, které zajistí dostatečné záruky týkající se ochrany soukromí a základních práv a svobod jednotlivců nebo, že poskytovatel třetí strany dodržuje Štít EU-USA na ochranu soukromí nebo zásady Štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí.

 5. a) Základní cookies: jsou nezbytné pro fungování SlevaDne. Bez těchto cookies by naše webové stránky nefungovaly a nemohou být vypnuté.

  b) Funkční cookies: které jsou rozhodující pro správné fungování našich webových stránek (pokud jsou cookies zakázány, naše webové stránky nemusí fungovat správně). Mohou být vytvořeny námi nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky.

  c) Dočasné cookies: jsou ve Vašem zařízení uloženy pouze během relace prohlížeče a jakmile prohlížeč zavřete, vymažou se.

  d) Výkonnostní cookies: nám pomáhají zjistit, které stránky jsou nejvíce a nejméně populární a jak se vy a ostatní návštěvníci pohybujete po stránkách. Neidentifikují individuálně dokud nezadáte Vaše identifikační údaje v některém z našich formulářů. Jsou zároveň i našim statistickým nástrojem a díky nim umíme určit počty a zdroje návštěvnosti na našich stránkách. Umožňují nám měřit a zlepšit výkonnost našich webových stránek a poskytnout vám zajímavý obsah.

  e) Marketingové cookies: nebo i cookies třetích stran nám pomáhají zajistit, aby byly reklamy pro návštěvníky našich webových stránek relevantní. Díky nim můžeme spolu s našimi partnery vytvořit profil Vašich zájmů a zaměřit se na naše služby a specializovaný obsah.

 6. Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládání cookies do Vašeho zařízení zakázal či blokoval včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které jsou již ve Vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoliv smazat. Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na Vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

  Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče naleznete zde:

  Chrome
  Safari
  Firefox
  Internet Explorer
  Android

  Pro bližší informace můžete využít i nápovědu Vašeho prohlížeče.

  • Veškeré změny v těchto pravidlech ochrany osobních údajů jsou účinné okamžikem zveřejnění na této stránce. Při změně pravidel, které by mohly mít významný vliv na Vaše soukromí Vás upozorníme e-mailem a/nebo upozorněním na našich stránkách.

  • Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

  • Tato pravidla byla naposledy změněna dne 25.5.2018.