Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SlevaDne.cz, s.r.o. pro portál
www.slevadne.cz


Společnost SlevaDne.cz, s.r.o., Francouszká 75/4, 120 00 Praha 2, zapsána v Obchodním
rejstříku Okresního soudu v Praze, oddíl: Sro, Vložka C260079 ,IČO: 05211034, DIC:
CZ05211034 (dále jen SlevaDne), která je provozovatelem internetové stránky
www.slevadne.cz, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky portálu www.slevadne.cz.
SlevaDne provozuje Stránku www.slevadne.cz a umožňuje Partnerovi, aby prodával
Kupóny prostřednictvím této Stránky. SlevaDne má s konkrétním Partnerem uzavřený
smluvní vztah s přesně stanovenými podmínkami na zprostředkování prodeje Kupónů, ve
kterém Partner akceptuje prodej Kupónu prostřednictvím Stránky. Partner se zavázal, že
bude akceptovat Nakupujícími předložené Kupóny. Platební operace za účelem úhrady
Ceny kupónu se realizují mezi Nakupujícím a Partnerem prostřednictvím SlevaDne, která
je na základě Smlouvy s Partnerem k tomu oprávněna.

 

Článek I
Vymezení základních pojmů

Pokud není v Nabídce nebo kupónu uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky
označené s velkým počátečním písmenem význam v dále uvedených definicích:


1. Zprostředkovatel je společnost SlevaDne.cz, s.r.o., Francouszká 75/4, 120 00 Praha 2,
zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Praze, oddíl: Sro, Vložka C260079 ,IČO:
05211034, DIC: CZ05211034 (dále jen SlevaDne). SlevaDne zprostředkovává prodej
Kupónů Partnera Nakupujícímu na Stránce;
2. Stránka je internetová stránka Zprostředkovatele www.slevadne.cz;
3. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná a koupí Kupón na Stránce;
4. Poskytovatel je osoba, která prodává konkrétně Kupóny nabízené na Stránce;
5. Předmět zprostředkování je zprostředkování prodeje Kupónu;
6. Nabídka je nabídka prodeje Kupónu zveřejněná na Stránce. Nabídka obsahuje zejména
identifikační údaje Poskytovatele, popis a popis Plnění, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu,
procento slevy, platební podmínky, dobu platnosti Kupónu a podmínky použití Kupónu.
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ukončit Nabídku, jakož i kdykoliv změnit cenu Kupónu;
7. Kupón je potvrzení o právu Klienta vůči Poskytovateli, aby mu tento při účtování ceny za
Plnění odečetl od konečné ceny za Plnění částku a / nebo procento z celkové ceny za
Plnění uvedené na kupónu (tzv. sleva), a to za podmínek uvedených v Nabídce a / nebo na
samotnou koupí, přičemž koupě kupónu může být Poskytovateli prokázána v elektronické
podobě;
8. Kredit - je virtuální platidlo využitelné na stránce. Platnost kreditů je vždy časově
omezená, zkontrolovat je lze v zákaznickém kontě po přihlášení. Při objednávce stačí v
košíku při způsobu platby (kartou, převodem apod.) zaškrtnout políčko "Uplatnit kredity" -
je však třeba být přihlášeni, jinak se políčko nezobrazí. Cena objednávky se následně sníží
o hodnotu kreditů. V případě, že je Cena objednávky vyšší než hodnota kreditů, je možné
zbytek doplatit ostatními platebními možnostmi.
9. Věrnostní program - je určen pouze registrovaným Klientům. Za každou korunu, kterou
klient Klient utratí na SlevaDne.cz, získá 1 bod, pokud byla minimální výška objednávky 25
Kč. Klient má kromě nákupu možnost získat předem stanovené množství bodů za
hodnocení zakoupených Kupónů a speciální aktivity předem oznámeno
Zprostředkovatelem. Platnost bodů je 1 rok. Body nelze vyplácet Klientovi v hotovosti.
Každých 5000 bodů si Klient může vyměnit za 1 kredit v hodnotě 25 Kč. Kredit je
využitelný při dalším nákupu na SlevaDne. Pokud Klient do jednoho roku od připsání
body nevymění za kredit, body expirují. Body nejsou přenosné na jinou osobu, či účet.
Zrušením registrace zaniká právo uplatnění bodů. SlevaDne si vyhrazuje právo měnit
podmínky připisování bodů. Podrobné podmínky věrnostního programu naleznete
zde.
10. Plnění je zboží nebo služba uvedena v Nabídce nebo kupónu;
11. Strany jsou Zprostředkovatel a Klient;
12. Účet je účet Klienta zřízen na Stránce po zaregistrování Klienta;
13. Zařízení je zařízení (například zařízení, restaurace apod.), ve kterém si Klient rezervuje
službu;
14. Rezervační systém je on-line elektronický rezervační systém "Bookio", pomocí kterého si
Klient rezervuje službu v Zařízení;
15. Provozovatel Rezervačního systému je obchodní společnost Bookio.cz, s.r.o. zapsaná u
Městského soudu v Praze pod značkou 188683 C se sídlem Francouzská 75/4, 12000,
Praha 2, která provozuje Rezervační systém;
16. VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele při poskytování služeb
prostřednictvím Stránky, které upravují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Klienta,
popř. Poskytovatele při poskytování a využívání služeb Zprostředkovatele, přičemž VOP
jsou zveřejněny a dostupné v elektronické podobě na Stránce.


Článek II
Objednávka a koupě Kupónu

1. Zprostředkovatel zveřejňuje na Stránce v určitých časových intervalech (denních nebo
jiných intervalech) Nabídky na Kupóny, jejichž koupi si Klient může objednat a které si
Klient může koupit.
2. Nabídka Kupónu je aktivní jejím zveřejněním na Stránce. Trvání Nabídky, tj. možnosti
zakoupit Kupón je stanoveno dohodou mezi Poskytovatelem a Zprostředkovatelem a
Poskytovatel ani Zprostředkovatel se nezavazují k žádné minimální době trvání Nabídky.
Aktivnost Nabídky, tj. vznik závazku Poskytovatele vyplývajícího z Kupónu, není limitována
počtem Klientů, kteří si Kupony z té které Nabídky zakoupí, pokud není v konkrétní
Nabídce uvedeno jinak.
3. Každý Klient si může objednat libovolný počet Kupónů, pokud není v konkrétní Nabídce
uvedeno jinak. Avšak při poskytování Plnění ze strany Poskytovatele bude zohledněn vždy
jen jeden Kupón při poskytování aktuálního Plnění (např. při návštěvě restaurace není
možné při úhradě jednoho účtu uplatnit více než jeden Kupón, pokud Poskytovatel neurčí
jinak). Kupón je možné využít pouze jednorázově, pokud Poskytovatel neurčí jinak.
4. Objednávka Kupónu a jeho následná koupě se realizuje pouze prostřednictvím Stránky,
kroky, způsoby a posloupností na ní stanovenou. Při způsobech platby: platba obyčejnou
platební kartou nebo kreditní kartou (zprostředkovává TatraPay), ČS internet banking
(PLATBA 24) přijde kupón na Váš účet a e-mail do 1 hodiny. Pro okamžité zaslání
kuponu je Klient povinen řádně dokončit objednávku v bance až po návrat na
stránku SlevaDne.
Teprve tehdy náš systém dostane informaci o platbě a zašle Klientovi
kupón. Kupón je možné stáhnout si hned po uhrazení přímo v kontě Klienta.
5. Okamžikem vyplnění registračního formuláře (u nezaregistrovaných klientů) nebo
vyplněním přihlašovacího formuláře na Stránce (u klientů, kteří mají zřízen Účet) Klient
vlastně objednává koupi Kupónu (dále jen "Objednávka") a:
a. Objednávka na koupi Kupónu se stává závaznou až okamžikem uhrazení ceny za
Kupón Klientem postupem uvedeným na Stránce. Klient má právo zaplatit za Kupón
do ukončení Nabídky nebo do jejího vyprodání. Do uhrazení ceny za Kupón nevzniká
Klientovi právo na vydání Kupónu.
b. Souhlasí s ustanoveními VOP platnými v době Objednávky jakož i s podmínkami
Nabídky;
6. Zprostředkovatel je pověřen od Poskytovatele k převzetí ceny za Kupón.
7. Připsáním ceny za Kupón na účet Zprostředkovatele se koupě Kupónu zrealizuje.
8. Daňové doklady ve vztahu ke koupi Kupónu vydává jako jejich prodejce Poskytovatel.
Klient bere na vědomí, že Zprostředkovatel je jen Zprostředkovatelem, není prodejcem či
poskytovatelem Plnění či Kupónu.
9. V případě, že Klient vystupuje při koupi Kupónu v postavení osoby povinné k dani tj.
obstarává kupón pro účely podnikání má nárok na obdržení daňového dokladu od
Poskytovatele. Klient má povinnost oznámit tuto skutečnost Poskytovateli ihned po
zakoupení kupónu na emailovou adresu Poskytovatele uvedenou v Nabídce. V oznámení
ve smyslu předchozí věty Klient uvede své fakturační údaje (obchodní jméno, IČO, DIČ,
DIČ místo podnikání), číslo Kupónu a datum úhrady Kupónu. Poskytovatel nemá
zákonnou povinnost vystavovat daňové doklady - ve smyslu zákona o DPH - fyzickým
osobám nepodnikatelem.
10. V případě, že se k aktivaci Nabídky vyžaduje objednání a koupě Kupónu určitým počtem
Klientů, a tento počet se po dobu trvání Nabídky nedosáhne, Objednávka a / nebo koupě
Kupónu se zruší. Uhrazené ceny za Kupóny, při kterých nedošlo k aktivaci Nabídky, budou
Klientovi vráceny na účet, ze kterého zrealizovalo uhrazení ceny za Kupón, a to do 15 dnů
od zrušení koupě Kupónu.
11. Zprostředkovatel neodpovídá za škody, které vzniknou Klientovi v důsledku špatně
uvedené e-mailové adresy ze strany Klienta.
12. Závazky vyplývající z koupě Kupónu se považují za splněné poskytnutím Plnění ze strany
Poskytovatele Klientovi s využitím Kupónu nebo neuplatněním Kupónu ze strany Klienta v
době platnosti Kupónu.
13. Právní následky vyplývající z koupě Kupónu pominou pokud bude Zprostředkovateli
doručen příkaz k zahájení výkonu exekuce vůči Poskytovateli nebo příkaz k provedení
exekuce přikázáním pohledávky Poskytovatele vůči Zprostředkovateli, přičemž
Zprostředkovatel ještě neuhradil Poskytovateli cenu za Kupón nebo část ceny za Kupón.
 
Článek III
Práva a povinnosti

1. Zprostředkovatel nejpozději do 48 hodin od připsání ceny za Kupón na bankovní účet
Zprostředkovatele, doručí Kupón Klientovi především do schránky Klienta k Účtu na
stránce www.slevadne.cz a také odešle Kupón elektronickou formou na mailovou adresu
Klienta, která byla uvedena v registračním nebo přihlašovacím formuláři. Kupón se
považuje za doručený, když je přijat na Účet na stránce www.SlevaDne.cz vytvořen k
mailové adrese, která byla zadána při objednávce.
2. Kupón (v tištěné podobě resp. v elektronické podobě) je způsobilým dokladem o právech
vyplývajících z Kupónu.
3. Zprostředkovatel poskytuje Poskytovateli seznam Kupónů za účelem provedení případné
kontroly předloženého Kupónu ze strany Klienta Poskytovateli, s čímž Klient souhlasí.
4. Klient je oprávněn použít Kupón pouze za podmínek, které jsou zveřejněny v konkrétní
Nabídce, v kupole a případně v instrukcích doručených Klientovi spolu s kupónem. Doba
platnosti Kupónu je vždy přímo uvedena na Kupónu.
5. Pokud Nabídka nebo Kupón stanoví potřebu ujednání termínu mezi Poskytovatelem a
Klientem na poskytnutí Plnění (například den a hodinu rezervace u Poskytovatele
stravovací služby), Klient si dohodne způsobem uvedeným v Nabídce nebo kupónu
(telefonicky, mailem apod.) termín využití Kupónu.
6. Po uplynutí doby platnosti Kupónu ztrácí Klient nárok na poskytnutí práva vyplývajícího z
Kupónu (na tzv. slevu) bez nároku na vrácení zaplacené ceny za Kupón.
7. Zprostředkovatel požádá Klienty, kteří si zakoupili Kupón, aby napsali hodnocení k jejich
využité Nabídce a uvedli skóre určitých aspektů dané Nabídky. Kompletní hodnocení
Klienta může být zveřejněny na naší platformě a to výlučně za účelem informování
(budoucích) Klientů o názorech na servis (úroveň) a kvalitu daného Poskytovatele a (zcela
nebo částečně) použité a umístěny společností SlevaDne.cz, podle vlastního uvážení
(např. pro marketing, reklamu nebo vylepšení našeho servisu) na naší platformě nebo
jiné sociální mediální platformě, newsletterech, speciální reklamě, aplikacích nebo jiných
kanálech, které jsou vlastněny, hostované, používané nebo kontrolované
Zprostředkovatelem a jeho obchodními partnery. Více informací naleznete v části
Hodnocení nabídek.
8. Klient bere na vědomí, že texty, fotografie, grafické díla, počítačové programy a další
prvky, které jsou součástí obsahu Stránky nebo Rezervačního systému nebo jsou
dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a / nebo jako celek chráněny autorským
právem (dále společně jen jako " autorská díla "). Databáze dostupné v rámci Stránky
nebo Rezervačního systému jsou dále chráněny zvláštním právem zřizovatele databáze.
Pokud není s Poskytovatelem písemně dohodnuto jinak, může k oprávněnému použití
autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem.
Zejména není Klientovi dovoleno použití autorských děl ve formě jejich rozmnožování
(kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu a dále jejich použití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či
zveřejňování díla veřejnosti (včetně zveřejňování veřejnosti prostřednictvím internetu), či
ve formě neoprávněného použití databázi.
9. Klient se bez ohledu na jiná ustanovení VOP zavazuje, že nebude používat stránku
SlevaDne.cz pokud je mu méně než 18 let. Klient se zavazuje, že nebude v hodnoceních
na stránkách SlevaDne.cz a / nebo na sociálních sítích spravovaných ze SlevaDne.cz hrubě
a / nebo vulgární urážet ostatní klienty, smluvní partnery, zaměstnance a / nebo
nezveřejňovat jiné příspěvky případně fotografie, které by byly v rozporu s dobrými
mravy.


Článek IV
Odpovědnost Zprostředkovatele a Poskytovatele

1. Poskytovatel jako dodavatel Kupónu i dodavatel Plnění je zodpovědný:
a. za kvalitu a rozsah Plnění,
b. za dodání Plnění,
c. za naplnění práv Klienta z Kupónu,
d. za pravdivost a úplnost Nabídky a
e. za plnění všech práv Klienta vyplývajících Klientovi z platných právních předpisů,
a to jak v souvislosti s koupí Kupónu iv souvislosti a poskytováním Plnění.
2. Zprostředkovatel neodpovídá za věci podle bodu 1 tohoto článku, což Klient bere na
vědomí. Zprostředkovatel odpovídá pouze za řádné a včasné dodání Kupónu způsobem
podle těchto VOP.
3. Zprostředkovatel upozorňuje, že některá Plnění, která mohou být poskytnuta na základě
Kupónu, mohou být nebezpečná (jako například adrenalinové sporty apod.) a je plně na
uvážení Klienta, zda o Plnění projeví zájem.
4. Zprostředkovatel ani Poskytovatel nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení,
poškození nebo zničení Kupónu a nejsou ani povinni poskytnout Klientovi náhradní
Kupón.
5. Klient bere na vědomí, že v případě pokud při nákupu zboží / služby prostřednictvím
stránek SlevaDne.cz využije možnost "uložit kartu" není Zprostředkovatel správcem dat /
údajů o platební kartě a tyto jsou uloženy a zpracovávány bankou - Tatra banka, as se
sídlem Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava 1, IČ: 00 686 930. V případě, že Klient využije
možnost "uložit kartu" a následně dojde k případnému zneužití těchto dat / údajů, nenese
Zprostředkovatel žádnou odpovědnost za zneužití údajů o platební kartě.
 
Článek V
Podmínky reklamace

1. V případě, že Klient ve lhůtě podle těchto VOP neobdrží Kupón nebo Kupón obsahuje
podmínky než byly podmínky uvedené v Nabídce, Klient je oprávněn vady reklamovat u
Zprostředkovatele, a to buď e-mailem na adresu:podpora@slevadne.cz nebo vyplněním
reklamačního a storno online formuláře nebo písemně na adresu sídla
Zprostředkovatele.
2. Pokud Klient uplatní reklamaci podle bodu 1., Zprostředkovatel nebo jím pověřený
zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit Klienta o jeho právech; na základě
rozhodnutí Klienta, které z těchto práv Klient použije, je Zprostředkovatel povinen určit
způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne
uplatnění reklamace, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v
odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí
trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení
reklamace má Klient právo od smlouvy odstoupit.
3. V případě vad zboží dodaného na základě Kupónu ze strany Poskytovatele nebo vad
poskytnuté služby na základě Kupónu ze strany Poskytovatele, je třeba, aby Klient tyto
vady reklamoval přímo u Poskytovatele, který Klientovi dodal zboží nebo poskytl službu ve
smyslu Kupónu.
4. V případě, že Klient (kupující - spotřebitel) nebyl spokojen s vyřízením reklamace
Zprostředkovatelem nebo kdy se Klient (kupující - spotřebitel) obrátil na
Zprostředkovatele se žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým
Zprostředkovatel vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Zprostředkovatel
porušil jeho práva, má Klient (kupující - spotřebitel) právo obrátit se na Zprostředkovatele
s žádostí o nápravu. Pokud Zprostředkovatel na takovou žádost odpoví zamítavě nebo
neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Klient (kupující - spotřebitel) právo podat
návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů.
Subjektům alternativního řešení sporů je Česká obchodní inspekce resp. jiná příslušná
oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů
vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Klient (kupující - spotřebitel) je
oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.


Článek VI
Odstoupení od koupě, zánik Objednávky, koupě Kupónu, výměna Kupónu za Kredit

1. Klient je oprávněn odstoupit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne
doručení Kupónu elektronickou formou, pokud kupón nebyl použit nebo rezervovaný.
Pokud si Klient koupí Kupón, na základě kterého mu má být poskytnuto Plnění, které se
má konat před uplynutím doby na odstoupení podle první věty tohoto ustanovení, je
Klient oprávněn odstoupit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu jen do okamžiku
začátku Plnění (např. do začátku divadelního představení). Odstoupení od koupě ve
smyslu první věty je možné uplatnit písemně nebo e-mailem z e-mailové adresy z níž byl
Kupón objednané na adresu podpora@SlevaDne.cz, přičemž ve zprávě musí být
identifikována Nabídka a počet Kupónů, od koupě kterých chce klient odstoupit. V tomto
případě bude klientovi vrácena platba zpět na účet ze kterého byla platba evidována.
2. Klient je oprávněn Odstoupit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu do 15 dnů ode
dne doručení Kupónu elektronickou formou prostřednictvím zákaznického konta. Tuto
možnost může Klient využít pokud Kupón nebyl použit nebo rezervovaný. Pokud si Klient
koupí Kupón, na základě kterého mu má být poskytnuto Plnění, které se má konat před
uplynutím doby na výměnu Kupónu za Kredit podle první věty tohoto ustanovení, je Klient
oprávněn vyměnit Kupón za Kredit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu jen do
okamžiku začátku plnění (např. do začátku divadelního představení). Výměnu Kupónu za
Kredit ve smyslu první věty je možné uplatnit automaticky přes formulář na výměnu
Kupónu za Kredit po přihlášení do zákaznického účtu. V takovém případě se Klientovi
uhrazena částka za Kupón připíše formou Kreditu do jeho konta.
3. V případě, že Klient neuhradí cenu za Kupón ve lhůtě podle těchto VOP, Objednávka a
právo na koupi Kupónu bez dalšího zanikají.
4. Zprostředkovatel má právo stáhnout Nabídku ze Stránky, pokud zjistí, že informace nebo
údaj uvedený v Nabídce je nesprávný, neúplný nebo vadný nebo má Nabídka jinou vadu,
pro kterou nemůže být nabízena. Jestliže byla mezitím provedena koupě Kupónů ve
vztahu k takové Nabídce, ty se ruší, přičemž Klient bere na vědomí a souhlasí, že v tomto
případě cenu za Kupón ním uhrazenou mu vrátí buď Poskytovatel, přičemž toto plnění je
povinen Klient od Poskytovatele přijmout nebo Zprostředkovatel . Klient je oprávněn
vrácení ceny za Kupón vymáhat vždy jen od Poskytovatele. Cena za Kupón bude Klientovi
vrácena do 14 dní od stažení Nabídky ze Stránky, a to na účet Klienta, ze kterého provedl
předmětnou úhradu.
 
Článek VII
Rezervace prostřednictvím Rezervačního systému

1. Klient si může rezervovat místo v Zařízení prostřednictvím on-line formuláře
Rezervačního systému, přístupného na Stránce.
2. Provozovatel Rezervačního systému prostřednictvím Rezervačního systému poskytuje
Klientům možnost, aby si prostřednictvím něho zajistili rezervaci potřebného místa v jimi
vybraném Zařízení.
3. Provozovatel Rezervačního systému odpovídá za to, že rezervace provedena v
Rezervačním systému bude v něm zaznamenána a Zařízení, které se týká, bude mít
možnost se prostřednictvím Rezervačního systému neprodleně o ní dozvědět.
4. Klient nejdříve vyplní všechny příslušné údaje v rezervačním formuláři Rezervačního
systému.
5. Jakmile Klient vyplní rezervační formulář a potvrdí rezervaci kliknutím na tlačítko
"Rezervovat" nebo "Potvrdit rezervaci", je rezervace považována pro Klienta za závaznou.
Následně rezervační systém zašle Klientovi informativní e- mail s potvrzením rezervace.
Momentem kliknutí na tlačítko "Rezervovat" nebo "Potvrdit rezervaci" se pro Klienta
stávají závaznými i tyto VOP a podmínky užívání služby Rezervačního systému v nich
uvedeny.
6. Klient bere na vědomí, že Zařízení je oprávněno rezervaci kdykoliv změnit nebo úplně
zrušit. V takovém případě bude Klient vyrozuměn e-mailem o této změně / zrušení a bude
Klientovi zaslán e-mailem kontakt do Zařízení.
7. Klient bere na vědomí, že Provozovatel Rezervačního systému ani Zprostředkovatel
neodpovídá za:
a. to, že Zařízení rezervaci vykoná, tj zajistí potřebné místo a následně poskytne
služby, za to odpovídá samotné Zařízení, • funkčnost datové sítě Klienta a Zařízení,
funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Klienta, za stav
programového vybavení Klienta, jako ani za případné zásahy třetích osob do
programového vybavení Klienta,
b. za neposkytnutí služby Rezervačního systému, v případech výpadku dodávky
elektrické energie, výpadku datové sítě, jiných poruch způsobených třetími osobami
nebo zásahem vyšší moci.
8. Klient bere na vědomí, že Provozovatel Rezervačního systému je oprávněn zabránit ve
vykonání rezervace přes Rezervační systém Klientovi, který dříve podstatným způsobem
tyto VOP při využívání Rezervačního systému porušil. Podstatným porušením je i nevyužití
rezervace.
9. Při rezervaci je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené
Klientem v rezervačním formuláři jsou proto pro účely těchto VOP považovány za
správné, pravdivé a úplné.
10. Klient není oprávněn v rámci užívání Rezervačního systému používat mechanismy,
nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv
na provoz Rezervačního systému, bezpečnost Internetu či dalších uživatelů Internetu.
11. Klient je povinen vyvarovat se všech činností směřujících k tomu, aby byl znemožněn
nebo omezen provoz serveru Provozovatele Rezervačního systému a Zprostředkovatele,
na kterém je služba Rezervačního systému provozována, nebo realizovat jiné útoky na
tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocný třetí osobě či třetí osoby pro
tento účel používat. Klient také nesmí server Provozovatele Rezervačního systému a
Zprostředkovatele, na kterém je Rezervační systém realizován, zatěžovat
automatizovanými požadavky.
12. V případě jakékoliv vady poskytnutí služby Rezervačního systému, tj. zejména v situaci
pokud rezervace byla provedena, ale dotčené Zařízení se o ní přes Rezervační systém
nedozvědělo nebo nebyl doručen potvrzovací email apod., je Klient oprávněn oznámit
tuto vadu přes e-mail: rezervace@bookio.cz, a to do 3 dnů od kdy je zjistil, nejpozději do
48 hodin od tehdy, kdy byl stanoven termín rezervace v Zařízení.


Článek VIII
Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Klient poskytuje Zprostředkovateli jako provozovateli osobní údaje svobodně a
dobrovolně, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob při zpracování osobních údajů (dále jen "GDPR") a zákona O ochraně
osobních údajů. Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Klienta v
rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa, platební údaje, údaje
získané prostřednictvím cookies, údaje z Facebooku.
2. Podrobný popis rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelů zpracování údajů,
přístupu k údajům, bezpečnosti a práv Klienta naleznete v části Zásady ochrany osobních
údajů
.
3. Klient bere na zřetel, že Zprostředkovatel osobní údaje Klienta v rozsahu: jméno a
příjmení, e-mail, telefonní číslo, místo bydliště, poskytuje a zpřístupňuje Poskytovatelům,
od kterých si klient koupí Kupón, a to za účelem poskytnutí Plnění ve smyslu Kupónu.


Článek IX
Společná a závěrečná ustanovení

1. Zprostředkovatel zveřejňuje VOP na Stránce.
2. Smluvní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Klientem ve VOP blíže neupravené se řídí
právním řádem České republiky.
3. Smluvní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem blíže neupravené v těchto VOP se řídí
Všeobecnými Obchodními Podmínkami Poskytovatele a právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 89 /2012 Sb. (Nový občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 634 / 1992 Sb (o ochraně spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.
4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28.08.2019.

Radi Vám poradíme

podpora@slevadne.cz

+420 773 256 665

Během pracovních dnů Pondělí - Pátek od 08:00 do 16:00