Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SlevaDne.cz, s.r.o. pro portál
www.slevadne.cz

 

Společnost SlevaDne.cz, s.r.o., Francouszká 75/4, 120 00 Praha 2, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Praze, oddíl: Sro, Vložka C260079 ,IČO: 05211034, DIC: CZ05211034 (dále jen SlevaDne), která je provozovatelem internetové stránky www.slevadne.cz, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky portálu www.slevadne.cz.

SlevaDne provozuje Stránku www.slevadne.cz a umožňuje Partnerovi, aby prodával Kupóny prostřednictvím této Stránky. SlevaDne má s konkrétním Partnerem uzavřený smluvní vztah s přesně stanovenými podmínkami na zprostředkování prodeje Kupónů, ve kterém Partner akceptuje prodej Kupónu prostřednictvím Stránky. Partner se zavázal, že bude akceptovat Nakupujícími předložené Kupóny. Platební operace za účelem úhrady Ceny kupónu se realizují mezi Nakupujícím a Partnerem prostřednictvím SlevaDne, která je na základě Smlouvy s Partnerem k tomu oprávněna.

 


Článek I
Vymezení základních pojmů

Pokud není v Nabídce nebo kupónu uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky
označené s velkým počátečním písmenem význam v dále uvedených definicích:

 1. Zprostředkovatel je společnost SlevaDne.cz, s.r.o., Francouszká 75/4, 120 00 Praha 2, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Praze, oddíl: Sro, Vložka C260079 ,IČO: 05211034, DIC: CZ05211034 (dále jen SlevaDne). SlevaDne zprostředkovává prodej Kupónů Partnera Nakupujícímu na Stránce;

 2. Stránka je internetová stránka Zprostředkovatele www.slevadne.cz;

 3. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná a koupí Kupón na Stránce;

 4. Poskytovatel je osoba, která prodává konkrétně Kupóny nabízené na Stránce;

 5. Předmět zprostředkování je zprostředkování prodeje Kupónu;

 6. Nabídka je nabídka prodeje Kupónu zveřejněná na Stránce. Nabídka obsahuje zejména identifikační údaje Poskytovatele, popis a popis Plnění, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, procento slevy, platební podmínky, dobu platnosti Kupónu a podmínky použití Kupónu. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ukončit Nabídku, jakož i kdykoliv změnit cenu Kupónu;

 7. Kupón je potvrzení o právu Klienta vůči Poskytovateli, aby mu tento při účtování ceny za Plnění odečetl od konečné ceny za Plnění částku a / nebo procento z celkové ceny za Plnění uvedené na kupónu (tzv. sleva), a to za podmínek uvedených v Nabídce a / nebo na samotnou koupí, přičemž koupě kupónu může být Poskytovateli prokázána v elektronické podobě;

 8. Flexi nabídka je Nabídka takhle označených Kupónů, při kterých je Klient oprávněn do skončení doby platnosti Kupónu vrátit Kupón výměnou za Kredit, v případě pokud Kupón nebyl použit nebo rezervovaný. Kredit bude Klient moci použít na další nákup libovolného Kupónu na Stránce;

 9. Kredit je virtuální platidlo využitelné na Stránce a není možné jeho následné vrácení formou převodu finančních prostředků na bankovní účet Klienta nebo v hotovosti. Platnost kreditů je vždy časově omezená, zkontrolovat je lze v zákaznickém kontě po přihlášení. Při objednávce stačí v košíku při způsobu platby (kartou, převodem apod.) zaškrtnout políčko "Uplatnit kredity" - je však třeba být přihlášen do zákaznického konta, jinak se políčko nezobrazí. Cena objednávky se následně sníží o hodnotu kreditů. V případě, že je Cena objednávky vyšší než hodnota kreditů, je možné zbytek doplatit ostatními platebními možnostmi. Kredit nelze využít na nákup dárkových poukazů. V případě, že platnost kreditu uplyne po jeho uplatnění a Klient odstoupí od koupě Kupónu podle bodu 1. Článku VI těchto VOP, bude Klientovi vrácen kredit s dobou platnosti 14 dní.

 10. Věrnostní program je určen pouze registrovaným Klientům. Za každou korunu, kterou klient Klient utratí na SlevaDne.cz, získá 1 bod, pokud byla minimální výška objednávky 25Kč. Klient má kromě nákupu možnost získat předem stanovené množství bodů za hodnocení zakoupených Kupónů a speciální aktivity předem oznámeno Zprostředkovatelem. Platnost bodů je 1 rok. Body nelze vyplácet Klientovi v hotovosti. Každých 5000 bodů si Klient může vyměnit za 1 kredit v hodnotě 25 Kč. Kredit je využitelný při dalším nákupu na SlevaDne. Pokud Klient do jednoho roku od připsání body nevymění za kredit, body expirují. Body nejsou přenosné na jinou osobu, či účet. Zrušením registrace zaniká právo uplatnění bodů. SlevaDne si vyhrazuje právo měnit podmínky připisování bodů. Podrobné podmínky věrnostního programu naleznete zde.

 11. Plnění je zboží nebo služba uvedena v Nabídce nebo kupónu;

 12. Strany jsou Zprostředkovatel a Klient;

 13. Účet je účet Klienta zřízen na Stránce po zaregistrování Klienta;

 14. Zařízení je zařízení (například zařízení, restaurace apod.), ve kterém si Klient rezervuje službu;

 15. Rezervační systém je on-line elektronický rezervační systém "Bookio", pomocí kterého si Klient rezervuje službu v Zařízení;

 16. Provozovatel Rezervačního systému je obchodní společnost Bookio.cz, s.r.o. zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou 188683 C se sídlem Francouzská 75/4, 12000, Praha 2, která provozuje Rezervační systém;

 17. Přímý nákup termínu přes hotelový systém (dále jen "Systém on-line uzavírání smluv") je on-line elektronický systém, jehož prostřednictvím Klient uzavře smlouvu s ubytovatelem;

 18. Provozovatel Systému on-line uzavírání smluv je obchodní společnost MVI Technology, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 39104 / V, se sídlem Južná Trieda 1553/8, 040 01 Košice (provozovna Tomášikova 64A, 831 01 Bratislava), která provozuje Systém on-line uzavírání smluv;

 19. Ubytovatel je osoba, se kterou Klient uzavře smlouvu o ubytování prostřednictvím Systému on-line uzavírání smluv;

 20. VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele při poskytování služeb prostřednictvím Stránky, které upravují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Klienta, popř. Poskytovatele při poskytování a využívání služeb Zprostředkovatele, přičemž VOP jsou zveřejněny a dostupné v elektronické podobě na Stránce.

 


Článek II
Objednávka a koupě Kupónu

 1. Zprostředkovatel zveřejňuje na Stránce v určitých časových intervalech (denních nebo jiných intervalech) Nabídky na Kupóny, jejichž koupi si Klient může objednat a které si Klient může koupit.

 2. Nabídka Kupónu je aktivní jejím zveřejněním na Stránce. Trvání Nabídky, tj. možnosti zakoupit Kupón je stanoveno dohodou mezi Poskytovatelem a Zprostředkovatelem a Poskytovatel ani Zprostředkovatel se nezavazují k žádné minimální době trvání Nabídky. Aktivnost Nabídky, tj. vznik závazku Poskytovatele vyplývajícího z Kupónu, není limitována počtem Klientů, kteří si Kupony z té které Nabídky zakoupí, pokud není v konkrétní Nabídce uvedeno jinak.

 3. Každý Klient si může objednat libovolný počet Kupónů, pokud není v konkrétní Nabídce uvedeno jinak. Avšak při poskytování Plnění ze strany Poskytovatele bude zohledněn vždy jen jeden Kupón při poskytování aktuálního Plnění (např. při návštěvě restaurace není možné při úhradě jednoho účtu uplatnit více než jeden Kupón, pokud Poskytovatel neurčí jinak). Kupón je možné využít pouze jednorázově, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

 4. Objednávka Kupónu a jeho následná koupě se realizuje pouze prostřednictvím Stránky, kroky, způsoby a posloupností na ní stanovenou. Při způsobech platby: platba obyčejnou platební kartou nebo kreditní kartou (zprostředkovává TatraPay), ČS internet banking (PLATBA 24) přijde kupón na Váš účet a e-mail do 1 hodiny. Pro okamžité zaslání kuponu je Klient povinen řádně dokončit objednávku v bance až po návrat na stránku SlevaDne. Teprve tehdy náš systém dostane informaci o platbě a zašle Klientovi kupón. Kupón je možné stáhnout si hned po uhrazení přímo v kontě Klienta.

 5. Okamžikem vyplnění registračního formuláře (u nezaregistrovaných klientů) nebo vyplněním přihlašovacího formuláře na Stránce (u klientů, kteří mají zřízen Účet) Klient vlastně objednává koupi Kupónu (dále jen "Objednávka") a:

  • a.  Objednávka na koupi Kupónu se stává závaznou až okamžikem uhrazení ceny za Kupón Klientem postupem uvedeným na Stránce. Klient má právo zaplatit za Kupón do ukončení Nabídky nebo do jejího vyprodání. Do uhrazení ceny za Kupón nevzniká Klientovi právo na vydání Kupónu.

  • b.  Souhlasí s ustanoveními VOP platnými v době Objednávky jakož i s podmínkami Nabídky;

 6. Zprostředkovatel je pověřen od Poskytovatele k převzetí ceny za Kupón.

 7. Připsáním ceny za Kupón na účet Zprostředkovatele se koupě Kupónu zrealizuje.

 8. Daňové doklady ve vztahu ke koupi Kupónu vydává jako jejich prodejce Poskytovatel. Klient bere na vědomí, že Zprostředkovatel je jen Zprostředkovatelem, není prodejcem či poskytovatelem Plnění či Kupónu.

 9. V případě, že Klient vystupuje při koupi Kupónu v postavení osoby povinné k dani tj. obstarává kupón pro účely podnikání má nárok na obdržení daňového dokladu od Poskytovatele. Klient má povinnost oznámit tuto skutečnost Poskytovateli ihned po zakoupení kupónu na emailovou adresu Poskytovatele uvedenou v Nabídce. V oznámení ve smyslu předchozí věty Klient uvede své fakturační údaje (obchodní jméno, IČO, DIČ, DIČ místo podnikání), číslo Kupónu a datum úhrady Kupónu. Poskytovatel nemá zákonnou povinnost vystavovat daňové doklady - ve smyslu zákona o DPH - fyzickým osobám nepodnikatelem.

 10. V případě, že se k aktivaci Nabídky vyžaduje objednání a koupě Kupónu určitým počtem Klientů, a tento počet se po dobu trvání Nabídky nedosáhne, Objednávka a / nebo koupě Kupónu se zruší. Uhrazené ceny za Kupóny, při kterých nedošlo k aktivaci Nabídky, budou Klientovi vráceny na účet, ze kterého zrealizovalo uhrazení ceny za Kupón, a to do 15 dnů od zrušení koupě Kupónu.

 11. Zprostředkovatel neodpovídá za škody, které vzniknou Klientovi v důsledku špatně uvedené e-mailové adresy ze strany Klienta.

 12. Závazky vyplývající z koupě Kupónu se považují za splněné poskytnutím Plnění ze strany Poskytovatele Klientovi s využitím Kupónu nebo neuplatněním Kupónu ze strany Klienta v době platnosti Kupónu.

 13. Právní následky vyplývající z koupě Kupónu pominou pokud bude Zprostředkovateli doručen příkaz k zahájení výkonu exekuce vůči Poskytovateli nebo příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky Poskytovatele vůči Zprostředkovateli, přičemž Zprostředkovatel ještě neuhradil Poskytovateli cenu za Kupón nebo část ceny za Kupón.

 


Článek III
Práva a povinnosti

 1. Zprostředkovatel nejpozději do 48 hodin od připsání ceny za Kupón na bankovní účet Zprostředkovatele, doručí Kupón Klientovi především do schránky Klienta k Účtu na stránce www.slevadne.cz a také odešle Kupón elektronickou formou na mailovou adresu Klienta, která byla uvedena v registračním nebo přihlašovacím formuláři. Kupón se považuje za doručený, když je přijat na Účet na stránce www.SlevaDne.cz vytvořen k mailové adrese, která byla zadána při objednávce.

 2. Kupón (v tištěné podobě resp. v elektronické podobě) je způsobilým dokladem o právech vyplývajících z Kupónu.

 3. Zprostředkovatel poskytuje Poskytovateli seznam Kupónů za účelem provedení případné kontroly předloženého Kupónu ze strany Klienta Poskytovateli, s čímž Klient souhlasí.

 4. Klient je oprávněn použít Kupón pouze za podmínek, které jsou zveřejněny v konkrétní Nabídce, v kupole a případně v instrukcích doručených Klientovi spolu s kupónem. Doba platnosti Kupónu je vždy přímo uvedena na Kupónu.

 5. Pokud Nabídka nebo Kupón stanoví potřebu ujednání termínu mezi Poskytovatelem a Klientem na poskytnutí Plnění (například den a hodinu rezervace u Poskytovatele stravovací služby), Klient si dohodne způsobem uvedeným v Nabídce nebo kupónu (telefonicky, mailem apod.) termín využití Kupónu.

 6. Po uplynutí doby platnosti Kupónu ztrácí Klient nárok na poskytnutí práva vyplývajícího z Kupónu (na tzv. slevu) bez nároku na vrácení zaplacené ceny za Kupón.

 7. Zprostředkovatel požádá Klienty, kteří si zakoupili Kupón, aby napsali hodnocení k jejich využité Nabídce a uvedli skóre určitých aspektů dané Nabídky. Kompletní hodnocení Klienta může být zveřejněny na naší platformě a to výlučně za účelem informování (budoucích) Klientů o názorech na servis (úroveň) a kvalitu daného Poskytovatele a (zcela nebo částečně) použité a umístěny společností SlevaDne.cz, podle vlastního uvážení (např. pro marketing, reklamu nebo vylepšení našeho servisu) na naší platformě nebo jiné sociální mediální platformě, newsletterech, speciální reklamě, aplikacích nebo jiných kanálech, které jsou vlastněny, hostované, používané nebo kontrolované Zprostředkovatelem a jeho obchodními partnery. Více informací naleznete v části Hodnocení nabídek.

 8. Klient bere na vědomí, že texty, fotografie, grafické díla, počítačové programy a další prvky, které jsou součástí obsahu Stránky nebo Rezervačního systému nebo Systému on-line uzavírání smluv nebo jsou dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a / nebo jako celek chráněny autorským právem (dále společně jen jako " autorská díla "). Databáze dostupné v rámci Stránky nebo Rezervačního systému nebo Systému on-line uzavírání smluv jsou dále chráněny zvláštním právem zřizovatele databáze. Pokud není s Poskytovatelem písemně dohodnuto jinak, může k oprávněnému použití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není Klientovi dovoleno použití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a dále jejich použití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či zveřejňování díla veřejnosti (včetně zveřejňování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného použití databázi.

 9. Klient se bez ohledu na jiná ustanovení VOP zavazuje, že nebude používat stránku SlevaDne.cz pokud je mu méně než 18 let. Klient se zavazuje, že nebude v hodnoceních na stránkách SlevaDne.cz a / nebo na sociálních sítích spravovaných ze SlevaDne.cz hrubě a / nebo vulgární urážet ostatní klienty, smluvní partnery, zaměstnance a / nebo nezveřejňovat jiné příspěvky případně fotografie, které by byly v rozporu s dobrými mravy.

 


Článek IV
Odpovědnost Zprostředkovatele a Poskytovatele

 1. Poskytovatel jako dodavatel Kupónu i dodavatel Plnění je zodpovědný:

  • a.  za kvalitu a rozsah Plnění,

  • b.  za dodání Plnění,

  • c.  za naplnění práv Klienta z Kupónu,

  • d.  za pravdivost a úplnost Nabídky a

  • e.  za plnění všech práv Klienta vyplývajících Klientovi z platných právních předpisů, a to jak v souvislosti s koupí Kupónu iv souvislosti a poskytováním Plnění.

 2. Zprostředkovatel neodpovídá za věci podle bodu 1 tohoto článku, což Klient bere na vědomí. Zprostředkovatel odpovídá pouze za řádné a včasné dodání Kupónu způsobem podle těchto VOP.

 3. Zprostředkovatel upozorňuje, že některá Plnění, která mohou být poskytnuta na základě Kupónu, mohou být nebezpečná (jako například adrenalinové sporty apod.) a je plně na uvážení Klienta, zda o Plnění projeví zájem.

 4. Zprostředkovatel ani Poskytovatel nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení Kupónu a nejsou ani povinni poskytnout Klientovi náhradní Kupón.

 5. Klient bere na vědomí, že v případě pokud při nákupu zboží / služby prostřednictvím stránek SlevaDne.cz využije možnost "uložit kartu" není Zprostředkovatel správcem dat / údajů o platební kartě a tyto jsou uloženy a zpracovávány bankou - Tatra banka, as se sídlem Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava 1, IČ: 00 686 930. V případě, že Klient využije možnost "uložit kartu" a následně dojde k případnému zneužití těchto dat / údajů, nenese Zprostředkovatel žádnou odpovědnost za zneužití údajů o platební kartě.

 


Článek V
Podmínky reklamace

 1. V případě, že Klient ve lhůtě podle těchto VOP neobdrží Kupón nebo Kupón obsahuje podmínky než byly podmínky uvedené v Nabídce, Klient je oprávněn vady reklamovat u Zprostředkovatele, a to buď e-mailem na adresu:podpora@slevadne.cz nebo vyplněním reklamačního a storno online formuláře nebo písemně na adresu sídla Zprostředkovatele.

 2. Pokud Klient uplatní reklamaci podle bodu 1., Zprostředkovatel nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit Klienta o jeho právech; na základě rozhodnutí Klienta, které z těchto práv Klient použije, je Zprostředkovatel povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Klient právo od smlouvy odstoupit.

 3. V případě vad zboží dodaného na základě Kupónu ze strany Poskytovatele nebo vad poskytnuté služby na základě Kupónu ze strany Poskytovatele, je třeba, aby Klient tyto vady reklamoval přímo u Poskytovatele, který Klientovi dodal zboží nebo poskytl službu ve smyslu Kupónu.

 4. V případě, že Klient (kupující - spotřebitel) nebyl spokojen s vyřízením reklamace Zprostředkovatelem nebo kdy se Klient (kupující - spotřebitel) obrátil na Zprostředkovatele se žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Zprostředkovatel vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Zprostředkovatel porušil jeho práva, má Klient (kupující - spotřebitel) právo obrátit se na Zprostředkovatele s žádostí o nápravu. Pokud Zprostředkovatel na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Klient (kupující - spotřebitel) právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je Česká obchodní inspekce resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Klient (kupující - spotřebitel) je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.

 

Článek VI
Odstoupení od koupě, zánik Objednávky, koupě Kupónu, výměna Kupónu za Kredit

 1. Klient je oprávněn odstoupit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne doručení Kupónu elektronickou formou, pokud kupón nebyl použit nebo rezervovaný. Pokud si Klient koupí Kupón, na základě kterého mu má být poskytnuto Plnění, které se má konat před uplynutím doby na odstoupení podle první věty tohoto ustanovení, je Klient oprávněn odstoupit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu jen do okamžiku začátku Plnění (např. do začátku divadelního představení). Odstoupení od koupě ve smyslu první věty je možné uplatnit písemně nebo e-mailem z e-mailové adresy z níž byl Kupón objednané na adresu podpora@SlevaDne.cz, přičemž ve zprávě musí být identifikována Nabídka a počet Kupónů, od koupě kterých chce klient odstoupit. V tomto případě bude klientovi vrácena platba zpět na účet ze kterého byla platba evidována.

 2. Klient je oprávněn vyměnit Kupón za Kredit bez uvedení důvodu do 15 dnů ode dne doručení Kupónu elektronickou formou prostřednictvím zákaznického konta. Kredit je virtuální platidlo využitelné na Stránce a není možné jeho následné vrácení formou převodu finančních prostředků na bankovní účet Klienta nebo v hotovosti. Tuto možnost může Klient využít pokud Kupón nebyl použit nebo rezervován. Pokud si Klient koupí Kupón, na základě kterého mu má být poskytnuto Plnění, které se má konat před uplynutím doby na výměnu Kupónu za Kredit podle první věty tohoto ustanovení, je Klient oprávněn vyměnit Kupón za Kredit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu jen do okamžiku začátku plnění (např. do začátku divadelního představení). Výměnu Kupónu za Kredit ve smyslu první věty je možné uplatnit automaticky přes formulář na výměnu Kupónu za Kredit po přihlášení do zákaznického účtu. V takovém případě se Klientovi uhrazena částka za Kupón připíše formou Kreditu do jeho konta.

 3. V případě, že Klient neuhradí cenu za Kupón ve lhůtě podle těchto VOP, Objednávka a právo na koupi Kupónu bez dalšího zanikají.

 4. Zprostředkovatel má právo stáhnout Nabídku ze Stránky, pokud zjistí, že informace nebo údaj uvedený v Nabídce je nesprávný, neúplný nebo vadný nebo má Nabídka jinou vadu, pro kterou nemůže být nabízena. Jestliže byla mezitím provedena koupě Kupónů ve vztahu k takové Nabídce, ty se ruší, přičemž Klient bere na vědomí a souhlasí, že v tomto případě cenu za Kupón ním uhrazenou mu vrátí buď Poskytovatel, přičemž toto plnění je povinen Klient od Poskytovatele přijmout nebo Zprostředkovatel . Klient je oprávněn vrácení ceny za Kupón vymáhat vždy jen od Poskytovatele. Cena za Kupón bude Klientovi vrácena do 14 dní od stažení Nabídky ze Stránky, a to na účet Klienta, ze kterého provedl předmětnou úhradu.

 

Článek VII
Rezervace prostřednictvím Rezervačního systému

 1. Klient si může rezervovat místo v Zařízení prostřednictvím on-line formuláře Rezervačního systému, přístupného na Stránce.

 2. Provozovatel Rezervačního systému prostřednictvím Rezervačního systému poskytuje Klientům možnost, aby si prostřednictvím něho zajistili rezervaci potřebného místa v jimi vybraném Zařízení.

 3. Provozovatel Rezervačního systému odpovídá za to, že rezervace provedena v Rezervačním systému bude v něm zaznamenána a Zařízení, které se týká, bude mít možnost se prostřednictvím Rezervačního systému neprodleně o ní dozvědět.

 4. Klient nejdříve vyplní všechny příslušné údaje v rezervačním formuláři Rezervačního systému.

 5. Jakmile Klient vyplní rezervační formulář a potvrdí rezervaci kliknutím na tlačítko "Rezervovat" nebo "Potvrdit rezervaci", je rezervace považována pro Klienta za závaznou. Následně rezervační systém zašle Klientovi informativní e- mail s potvrzením rezervace. Momentem kliknutí na tlačítko "Rezervovat" nebo "Potvrdit rezervaci" se pro Klienta stávají závaznými i tyto VOP a podmínky užívání služby Rezervačního systému v nich uvedeny.

 6. Klient bere na vědomí, že Zařízení je oprávněno rezervaci kdykoliv změnit nebo úplně zrušit. V takovém případě bude Klient vyrozuměn e-mailem o této změně / zrušení a bude Klientovi zaslán e-mailem kontakt do Zařízení.

 7. Klient bere na vědomí, že Provozovatel Rezervačního systému ani Zprostředkovatel neodpovídá za:

  • a.  to, že Zařízení rezervaci vykoná, tj zajistí potřebné místo a následně poskytne služby, za to odpovídá samotné Zařízení, • funkčnost datové sítě Klienta a Zařízení, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Klienta, za stav programového vybavení Klienta, jako ani za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Klienta,

  • b.  za neposkytnutí služby Rezervačního systému, v případech výpadku dodávky elektrické energie, výpadku datové sítě, jiných poruch způsobených třetími osobami nebo zásahem vyšší moci.

 8. Klient bere na vědomí, že Provozovatel Rezervačního systému je oprávněn zabránit ve vykonání rezervace přes Rezervační systém Klientovi, který dříve podstatným způsobem tyto VOP při využívání Rezervačního systému porušil. Podstatným porušením je i nevyužití rezervace.

 9. Při rezervaci je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Klientem v rezervačním formuláři jsou proto pro účely těchto VOP považovány za správné, pravdivé a úplné.

 10. Klient není oprávněn v rámci užívání Rezervačního systému používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Rezervačního systému, bezpečnost Internetu či dalších uživatelů Internetu.

 11. Klient je povinen vyvarovat se všech činností směřujících k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru Provozovatele Rezervačního systému a Zprostředkovatele, na kterém je služba Rezervačního systému provozována, nebo realizovat jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocný třetí osobě či třetí osoby pro tento účel používat. Klient také nesmí server Provozovatele Rezervačního systému a Zprostředkovatele, na kterém je Rezervační systém realizován, zatěžovat automatizovanými požadavky.

 12. V případě jakékoliv vady poskytnutí služby Rezervačního systému, tj. zejména v situaci pokud rezervace byla provedena, ale dotčené Zařízení se o ní přes Rezervační systém nedozvědělo nebo nebyl doručen potvrzovací email apod., je Klient oprávněn oznámit tuto vadu přes e-mail: rezervace@bookio.cz, a to do 3 dnů od kdy je zjistil, nejpozději do 48 hodin od tehdy, kdy byl stanoven termín rezervace v Zařízení.

 

Článek VIII
Uzavření smlouvy o ubytování prostřednictvím Přímého nákupu termínu přes hotelový systém (dále jen "Systém on-line uzavírání smluv")

 1. Klient může uzavřít smlouvu o ubytování přímo s ubytovatelem prostřednictvím Přímého nákupu termínu přes Systém on-line uzavírání smluv, přístupného na Stránce.

 2. Provozovatel Systému on-line uzavírání smluv prostřednictvím Systému on-line uzavírání smluv poskytuje Klientům možnost, aby jeho prostřednictvím uzavřeli smlouvu o ubytování přímo s ubytovatelem, a to bez použití Kupónu. Z tohoto důvodu není uzavřena smlouva o ubytování evidována v zákaznickém kontě Klienta, Klient nemá možnost hodnotit uzavřenou smlouvu o ubytování na Stránce a na uzavřenou smlouvu o ubytování se nevztahuje Věrnostní program.

 3. Uzavřením smlouvy o ubytování prostřednictvím Systému on-line uzavírání smluv dojde přímo k uzavření smlouvy o ubytování s ubytovatelem, a to bez koupě Kupónu. Z tohoto důvodu po uzavření smlouvy o ubytování prostřednictvím Systému on-line uzavírání smluv není Klient oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování podle zákona č . 89/2012 Sb. , Nový občanský zákoník, jelikož tento zákon se na takový případ nevztahuje a ani není oprávněn vyměnit Kupón za Kredit podle bodu 2. Článku VI těchto VOP neboť v takovém případě nedojde ke koupi Kupónu.

 4. Klient nejdříve vyplní všechny příslušné údaje ve formuláři Systému on-line uzavírání smluv.

 5. Vyplnění formuláře v Systému on-line uzavírání smluv a kliknutí na tlačítko "Uzavřít smlouvu o ubytování", je návrhem Klienta na uzavření smlouvy o ubytování s ubytovatelem. Po tom, co Ubytovatel přijme návrh Klienta na uzavření smlouvy o ubytování podle předchozí věty, je smlouva o ubytování uzavřena. Přijetím návrhu na uzavření smlouvy o ubytování podle předchozí věty se rozumí mail, který Ubytovatel zašle sám nebo prostřednictvím Systému on-line uzavírání smluv Klientovi a kterým Ubytovatel potvrdí uzavření smlouvy o ubytování s Klientem.

 6. Klient bere na vědomí, že Provozovatel Systému on-line uzavírání smluv ani Zprostředkovatel nezodpovídá za:

  • a.  to, že Ubytovatel řádně a včas splní své povinnosti ve smyslu smlouvy o ubytování - za to odpovídá samotný Ubytovatel,

  • b.  funkčnost datové sítě Klienta a ubytovatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Klienta, za stav programového vybavení Klienta, jako ani za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Klienta,

  • c.  za neposkytnutí služby Systému on-line uzavírání smluv, v případech výpadku dodávky elektrické energie, výpadku datové sítě, jiných poruch způsobených třetími osobami nebo zásahem vyšší moci. 7. Klient bere na vědomí, že Provozovatel Systému on-line uzavírání smluv je oprávněn zabránit používání Systému on-line uzavírání smluv Klientovi, který dříve podstatným způsobem tyto VOP při využívání Systému on-line uzavírání smluv porušil.

 7. Při uzavírání smlouvy o ubytování prostřednictvím Systému on-line uzavírání smluv je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Klientem ve formuláři Systému on-line uzavírání smluv jsou proto pro účely těchto VOP považovány za správné, pravdivé a úplné.

 8. Klient není oprávněn v rámci užívání Systému on-line uzavírání smluv používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Systému on-line uzavírání smluv, bezpečnost Internetu či dalších uživatelů Internetu.

 9. Klient je povinen vyvarovat se všech činností směřujících k tomu, aby byla znemožněn nebo omezen provoz serveru Provozovatele Systému on-line uzavírání smluv a Zprostředkovatele, na kterém je služba Systému on-line uzavírání smluv provozována, nebo realizovat jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocný třetí osobě či třetí osoby pro tento účel používat. Klient také nesmí server Provozovatele Systému on-line uzavírání smluv a Zprostředkovatele, na kterém je Systému on-line uzavírání smluv realizován, zatěžovat automatizovanými požadavky.

 10. V případě jakékoliv vady poskytnutí služby Systému on-line uzavírání smluv, t.j. zejména v situaci pokud smlouva o ubytování nebyla uzavřena, nebo Ubytovateli nebyl doručen návrh Klienta na uzavření smlouvy o ubytování, nebo Klientovi nebyl doručen potvrzovací mail o uzavření smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele apod., je Klient oprávněn oznámit tuto vadu prostřednictvím e-mailu: podpora@slevadne.cz.

 

Článek IX
Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Klient poskytuje Zprostředkovateli jako provozovateli osobní údaje svobodně a dobrovolně, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (dále jen "GDPR") a zákona O ochraně osobních údajů. Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Klienta v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa, platební údaje, údaje získané prostřednictvím cookies, údaje z Facebooku.

 2. Podrobný popis rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelů zpracování údajů, přístupu k údajům, bezpečnosti a práv Klienta naleznete v části Zásady ochrany osobních údajů.

 3. Klient bere na zřetel, že Zprostředkovatel osobní údaje Klienta v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, místo bydliště, poskytuje a zpřístupňuje Poskytovatelům, od kterých si klient koupí Kupón, a to za účelem poskytnutí Plnění ve smyslu Kupónu.

 

Článek X
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Zprostředkovatel zveřejňuje VOP na Stránce.

 2. Smluvní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Klientem ve VOP blíže neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 3. Smluvní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem blíže neupravené v těchto VOP se řídí Všeobecnými Obchodními Podmínkami Poskytovatele a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89 /2012 Sb. (Nový občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634 / 1992 Sb (o ochraně spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.

 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 15.03.2021.

Radi Vám poradíme

podpora@slevadne.cz

+420 210 326 675

Během pracovních dnů Pondělí - Pátek od 08:00 do 17:00