Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SlevaDne.cz, s.r.o. pro portál www.slevadne.cz

 

Společnost SlevaDne.cz, s.r.o., Francouszká 75/4, 120 00 Praha 2, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Praze, oddíl: Sro, Vložka C260079 ,IČO: 05211034, DIC: CZ05211034 (dále jen SlevaDne), která je provozovatelem internetové stránky www.slevadne.cz, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky portálu www.slevadne.cz.

 

 
SlevaDne provozuje Stránku www.slevadne.cz a umožňuje Partnerovi, aby prodával Kupóny prostřednictvím této Stránky. SlevaDne má s konkrétním Partnerem uzavřený smluvní vztah s přesně stanovenými podmínkami na zprostředkování prodeje Kupónů, ve kterém Partner akceptuje prodej Kupónu prostřednictvím Stránky. Partner se zavázal, že bude akceptovat Nakupujícími předložené Kupóny. Platební operace za účelem úhrady Ceny kupónu se realizují mezi Nakupujícím a Partnerem prostřednictvím SlevaDne, která je na základě Smlouvy s Partnerem k tomu oprávněna.
 

Článek I

Vymezení základních pojmů

Pokud není v Nabídce nebo Kupónu uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým počátečním písmenem význam v dále uvedených definicích:

1. SlevaDne je SlevaDne.cz, s.r.o., Francouszká 75/4, 120 00 Praha 2, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Praze, oddíl: Sro, Vložka C260079 ,IČO: 05211034, DIC: CZ05211034 (dále jen SlevaDne). SlevaDne zprostředkovává prodej Kupónů Partnera Nakupujícímu na Stránce;

2. Stránka je internetová stránka ww.slevadne.cz;

3. Nakupující je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná a koupí Kupón na Stránce;

4. Partner je osoba, která prodává konkrétní Kupóny nabízené na Stránce;

5. Nabídka je časově omezená nabídka prodeje Kupónu zveřejněna na Stránce. Nabídka obsahuje zejména identifikační údaje Partnera, popis Produktu, cenu před slevou, cenu po slevě, procento slevy, platební podmínky, dobu platnosti kupónu, podmínky použití kupónu;

6. Kupón je potvrzení o právu pro využití Produktu tak, jak je nadefinovaný v Nabídce

7. Produkt je zboží nebo služba poskytovaná ze strany Partnera, Nakupujícími uvedená v Nabídce a v Kupónu; 

8. Strany jsou SlevaDne a Nakupující;

9. Účet je účet Nakupujícího zřízen na Stránce po zaregistrování Nakupujícího;

10. VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky SlevaDne při poskytování služeb prostřednictvím Stránky, které upravují práva a povinnosti SlevaDne a Nakupujícího, popř. Partnera při poskytování a využívání služeb SlevaDne, přičemž VOP jsou zveřejněny a dostupné v elektronické podobě na Stránce.

 

Článek II

 

Objednávka a koupě Kupónu

1. SlevaDne zveřejňuje na Stránce Nabídky na Kupóny, které si nakupující může zakoupit.

2. Nabídka Kupónu je aktivní jejím zveřejněním na Stránce. Trvání Nabídky, tj. možnosti zakoupit Kupón je stanoveno dohodou mezi SlevaDne a Partnerem. SlevaDne ani Partner se nezavazují k žádné minimální době trvání Nabídky. 

3. Objednávka Kupónu a jeho následná koupě se realizuje pouze prostřednictvím Stránky. Při platbě platební kartou nebo kreditní kartou přijde kupón na Váš účet a e-mail do 1 hodiny. Pro okamžité zaslání Kupónu je Nakupující povinen řádně dokončit objednávku v bance až po návrat na stránku www.slevadne.cz.

4. Do uhrazení ceny za Kupón nevzniká Nakupujícímu právo na vydání kupónu.

5. Nakupující souhlasí s ustanoveními VOP platnými v době Objednávky i s podmínkami Nabídky;

6. SlevaDne má plnou moc od Partnera na příjímání úhrad ceny za Kupón.

7. Připsáním ceny za Kupón na účet SlevaDne se koupě Kupónu zrealizuje.

8. Daňové doklady ve vztahu ke koupi Kupónu vydává jako jejich prodejce Partner. Nakupující bere na vědomí, že SlevaDne je jen zprostředkovatelem, není prodejcem ani poskytovatelem Produktu.

9. SlevaDne neodpovídá za škody, které vzniknou Nakupujícímu v důsledku špatně uvedené e-mailové adresy ze strany Nakupujícího při zadávání objednávky.

Článek III

Práva a povinnosti

1. SlevaDne doručí Kupón do zákaznického konta a na e-mail Nakupujícího v momentě přijetí platby na účet SlevaDne. Při platbě platební kartou nebo platebním tlačítkem doručíme kupón okamžitě (v řádu minut). Při platbě převodem na účet může doručení trvat 2-3 pracovní dny.

2. Nakupující je oprávněn použít Kupón pouze za podmínek, které jsou zveřejněny v konkrétní Nabídce, v Kupónu a případně v instrukcích doručených Nakupujícímu spolu s Kupónem. Doba platnosti Kupónu je vždy přímo uvedena na Kupónu.

3. Pokud je využití Kupónu podmíněno rezervací termínu, domluví si Nakupující s Partnerem termín dle podmínek uvedených na Kupónu.

4. Po uplynutí doby platnosti Kupónu ztrácí Klient nárok na poskytnutí plnění vyplývajícího z Kupónu bez nároku na vrácení zaplacené ceny za Kupón.

5. Nakupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení SlevaDne na mailovou adresu Nakupujícího. Zasílání je možné kdykoliv zrušit nastavením v zákaznickém kontu na www.slevadne.cz.

 

Článek IV

Odpovědnost SlevaDne a Partnera

1. Partner jako dodavatel kupónu i dodavatel Produktu je odpovědný:

a. za kvalitu a rozsah Produktu

b. za dodání Produktu

c. za pravdivost a úplnost Nabídky

2. SlevaDne nenese žádnou odpovědnost za kvalitu a rozsah Produktu, za dodání Produktu a za pravdivost a úplnost Nabídky vyplývající ze Smlouvy mezi SlevaDne a Partnerem. SlevaDne nenese odpovědnost za případnou vzniklou škodu Nakupujícímu způsobenou zakoupením/využitím Kupónu.

3. SlevaDne umožní Nakupujícímu zakoupení Kupónu a jeho doručeni do zákaznického konta a na email Nakupujícího.

4. SlevaDne upozorňuje, že některé Produkty, které mohou být poskytnuty na základě Kupónu, mohou být nebezpečné (například adrenalinové sporty a pod.) a je plně na uvážení Nakupujícího, zda o Produkt projeví zájem.

4. SlevaDne ani Partner nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení kupónu a nejsou ani povinni poskytnout Nakupujícímu náhradní Kupón.


Článek V

Podmínky reklamace

1. V případě, že Nakupující ve lhůtě dle těchto VOP neobdrží Kupón, nebo Kupón obsahuje jiné podmínky než byly podmínky uvedené v Nabídce nebo Kupón bude mít jiné vady, Nakupující může vady reklamovat. Nakupující je povinen vady uplatnit písemně e-mailem na adresu: podpora@slevadne.cz nebo vyplňením online formuláře. Lhůta pro provedení reklamace je 48 hodin od doručení Kupónu a v případě, že Kupón nebude doručen, tak 3 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro doručení Kupónu.

2. SlevaDne je povina odstranit vady do 24 hodin od doručení reklamace. V případě, že vada v dané lhůtě nebude odstraněna, je Nakupující oprávněn odstoupit od koupi.

3. Pokud kvalita a rozsah Produktu neodpovídá prezentaci Nabídky nebo běžným standardům, Nakupující je povinen uplatnit reklamaci přímo na místě u Partnera písemnou formou a následně kontaktovat SlevaDne do 5 pracovních dnů.

4. Pokud se Nakupujícímu nepovede rezervace pobytu nebo služby do 21 dní od zakoupení Kupónu z důvodu naplněné kapacity na straně Partnera a pokud se s Partnerem Nakupující nedomluví na prodloužení platnosti Kupónu, SlevaDne vrátí cenu za Kupón Nakupujícímu do 3 pracovních dní od okamžiku sdělení Nakupujícím.

 

Článek VI

Odstoupení od koupě, zánik Objednávky, Koupě kupónu

1. Nakupující je oprávněn odstoupit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu do 14 dní ode dne doručení Kupónu do zákaznického konta na www.slevadne.cz. Pokud si Nakupující koupí Kupón, na jehož základě mu má být poskytnuto plnění, které se má konat před uplynutím doby na odstoupení podle první věty tohoto ustanovení, je Nakupující oprávněn odstoupit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu jen do momentu začátku plnění (např. do začátku divadelního představení). Odstoupení od koupě ve smyslu první věty je možné uplatnit písemně e-mailem z e-mailové adresy z níž byl Kupón objednán na adresu podpora@slevadne.cz, přičemž ve zprávě musí být identifikována Nabídka a počet Kupónů, od koupě kterých chce Nakupující odstoupit a číslo tuzemského účtu na vrácení platby. Odstoupit od koupě kupónu do 14 dní ode dne doručení Kupónu do zákaznického konta na www.slevadne.cz nelze v případě, že se jedná o kupón na pobyt zakoupený na konkrétní termín.

2. V případě, že Nakupující neuhradí cenu za Kupón ve lhůtě dle těchto VOP, objednávka a právo na koupi Kupónu bez dalšího zanikají.

3. SlevaDne má právo odstranit Nabídku ze Stránky, pokud zjistí, že informace nebo údaj uvedený v Nabídce je nesprávný, neúplný nebo vadný nebo má Nabídka jinou vadu, pro kterou nemůže být nabízena. Pokud byla mezi tím provedena koupě Kupónů ve vztahu k takové Nabídce, tato koupě se ruší. Nakupující bere na vědomí a souhlasí, že cenu za Kupón ním uhrazenou mu vrátí buď Partner nebo SlevaDne. Cena za Kupón bude Nakupujícímu vrácena do 14 dnů od stažení Nabídky ze Stránky, a to na účet, ze kterého provedl úhradu Kupónu.

 

Článek VII

 

Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Klientem ve VOP blíže neupravené se řídí právním řádem České republiky.

2. Klient tímto uděluje SlevaDne souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu osobních údajů, které poskytne při vyplňování registračního nebo přihlašovacího formuláře (dále jen "osobní údaje") za účelem vytvoření databáze Nakupujících, kteří si zakoupili Kupóny, za účelem vedení účtů klientů a jejich správy, za účelem plnění práv a povinností ze strany Partnera i SlevaDne souvisejících s objednáváním a koupí Kuponů a plněním závazků z nich vyplývajících. Nakupující také potvrzuje, že osobní údaje se shodují se skutečností, jsou úplné, pravdivé a přesné. Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů uděluje Nakuopující dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí dvou let od zániku veškerých závazků a / nebo jiných právních vztahů mezi Nakuoujícím a SlevaDne. Klient je oprávněn tento souhlas písemně odvolat.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
4. Přijímání plateb prostřednictvím platebních karet zajišťuje portálu SlevaDne.cz slovenská společnost ZľavaDňa, s.r.o. ve spolupráci s Tatra bankou, a.s.
 
5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28.6.2019.

Radi Vám poradíme

podpora@slevadne.cz

+420 773 256 665

Během pracovních dnů Pondělí - Pátek od 08:00 do 16:00